Itinerari naturalistici e fotografici - Flora

Pino mugo - Pinus mugo
Alta Valle Seriana - Pino mugo - Pinus mugo